30 آبان 1396 ساعت 11:45

در حال به روزرسانی هستیم 

 

سامانه مجلات واحد در حال راه انداری و بروز رسانی می باشد:

 


فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سبز:

 

 

 

 

Sama

مدیر مسئول  نام و نام خانوادگی
سر دبیر پروفسور سید حسن ابطحی
مدیر اجرایی دکتر عباس قلتاش
کارشناس نشریه دکتر 
اعضا هیات تحریره دکتر 
اعضا هیات تحریره دکتر 
اعضا هیات تحریره دکتر 
اعضا هیات تحریره دکتر 
اعضا هیات تحریره دکتر 
اعضا هیات تحریره دکتر 

 

 


 

فصلنامه علمی پژوهشی حقوق :

Sama

مدیر مسئول  نام و نام خانوادگی
سر دبیر دکتر 
مدیر اجرایی دکتر 
کارشناس نشریه دکتر 
اعضا هیات تحریره دکتر 
اعضا هیات تحریره دکتر 
اعضا هیات تحریره دکتر 
اعضا هیات تحریره دکتر 
اعضا هیات تحریره دکتر 
اعضا هیات تحریره دکتر 

 

 

Template Design:MaziarKarimi