01 تیر 1400 ساعت 13:19
 
  
 
 
 ردیف نام رشته  کاردانی پیوسته  کاردانی ناپیوسته  کارشناسی پیوسته  کارشناسی ناپیوسته  کارشناسی ارشد 
  برق          
  برنامه ریزی شهری        
  طراحی شهری        
  مدیریت شهری        
  فناوری اطلاعات - تجارت        
  فناوری اطلاعات - شبکه        
  مدیریت فناوری اطلاعات        
1 حسابداری    
2 کامپیوتر         
3 الکتروتکنیک        
4 تاسیسات          
5 کارهای عمومی ساختمان           
7 ابزار دقیق          
9 معماری          
10 برق قدرت          
11 حقوق          
12 علوم قضایی          
13 شهرسازی          
14            
15            

 
 
 
 
Template Design:MaziarKarimi