07 بهمن 1400 ساعت 22:01
 
  
 
 
 ردیف نام رشته  کاردانی پیوسته  کاردانی ناپیوسته  کارشناسی پیوسته  کارشناسی ناپیوسته  کارشناسی ارشد 
 1 برق      

*مهندسی برق-قدرت

*مهندسی تکنولوژی - الکترونیک

*مهندسی فناوری کنترل - ابزار دقیق

 *مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک

*مهندسی برق- افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

 2 کامپیوتر و فناوری اطلاعات      

*مهندسی نرم افزار کامپیوتر-متجانس

*مهندسی نرم افزار کامپیوتر- نامتجانس

*مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

*مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکی

*مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری

 3 حسابداری      

 *حسابداری متجانس

*حسابداری نامتجانس

 4 مدیریت         

*مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی

*مدیریت فناوری اطلاعات- مدیریت منابع اطلاعاتی

*مدیریت شهری

 5 شهرسازی      

مهندسی شهرسازی متجانس

*مهندسی شهرسازی نامتجانس

 

 6 معماری      

 *معماری متجانس

*معماری نامتجانس

 7 عمران          
 8 مکانیک          
 9 حقوق          
 10 معدن          

 
 
 
 
Template Design:MaziarKarimi