28 تیر 1397 ساعت 21:26

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر ، در مقاطع (کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد) در ترم جاری ثبت نام می کند .

 

کارشناسی ارشد ( با آزمون)

 ردیف کد رشته عنوان رشته   مجموعه امتحانی   گروه امتحانی کد دانشگاه
1 21342  مدیریت فناوری اطلاعات ( مدیریت منابع اطلاعاتی) مدیریت صنعتی علوم انسانی  387
20807 حقوق خصوصی حقوق علوم انسانی 387
21237 مدیریت شهری مدیریت اجرائی علوم انسانی 387 
4 40085 مهندسی برق - افزاره های میکرو نانو الکترونیک مهندسی برق فنی و مهندسی 387 
5 40086 مهندسی برق - سیستم های الکترونیک دیجیتال مهندسی برق فنی و مهندسی 387 
6 40198 مهندسی برق - مدارهای مجتمع - الکترونیک مهندسی برق  فنی و مهندسی 387 
7 41024 مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکی مهندسی فناوری اطلاعات فنی و مهندسی 387 
8 41010 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری مهندسی فناوری اطلاعات  فنی و مهندسی 387 
9 41002 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار مهندسی کامپیوتر  فنی و مهندسی 387 
10 60215 طراحی شهری طراحی شهری  هنر 387 
11 60204 طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای برنامه ریزی شهری هنر  387 

 

کارشناسی پیوسته( بدون آزمون)

برای فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی و دیپلم نظام قدیم و سطح یک حوزه

 

 ردیف  کد رشته عنوان رشته  کد دانشگاه 
1 20803 حقوق 387
20813  علوم قضایی 387 
60025  مهندسی شهرسازی 387 
4 40119  مهندسی برق 387
5 41002  مهندسی کامپیوتر 387
6 41033  مهندسی فناوری اطلاعات 387
7 30228  مهندسی اپتیک و لیزر 387
8 21301  حسابداری 387

 

کارشناسی ناپیوسته (بدون آزمون)

برای فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی (بدون در نظر گرفتن رشته قبلی) 

 ردیف  کد رشته عنوان رشته  کد دانشگاه 
1 40143 مهندسی برق قدرت 387
40138  مهندسی برق مخابرات 387 
40135  مهندسی شبکه های توزیع 387 
4 40137  مهندسی کنترل ابزار دقیق 387
5 41013  مهندسی کامپیوتر 387
6 40134  مهندسی برق الکترونیک 387
7 20312  آموزش زبان انگلیسی 387
8 40154  مهندسی فناوری اطلاعات 387
9 40658  مهندسی تاسیسات 387
01 60206  مهندسی معماری 387
11 21307  حسابداری 387

 

کارشناسی پیوسته( بدون آزمون)

برای فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی و دیپلم نظام قدیم و سطح یک حوز

 ردیف  کد رشته عنوان رشته  کد دانشگاه 
1 20318 تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی 387
21301  حسابداری  387 
40058  مخابرات هواپیما  387 
4 40061 کاردانی فنی برق و تاسیسات 387
5 40062 کاردان فنی الکترونیک 387
6 40063 علائم الکتریکی 387
7 40167 کاردان فنی برق - الکترونیک دریایی 387
8 40168 کاردان فنی برق - مخابرات دریایی 387
9 14404 الکترونیک هواپیما 387
10 50424 صنایع غذایی 387
11 60210 علمی کاربردی -شهرسازی 387
12 70101 علمی کاربردی - نرم افزار کامپیوتر 387
13 70106 علمی کاربردی -برق قدرت 387

 

کاردانی پیوسته( بدون آزمون)

 برای فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای ، کارودانش و پیش دانشگاهی و فارغ التحصیلان سال سوم نظری (ریاضی فیزیک - علوم تجربی- علوم انسانی )ا

 ردیف  کد رشته عنوان رشته  کد دانشگاه 
1 40057  الکترونیک برق صنعتی 387
21307  حسابداری 387 
41055  کامپیوتر 387 
4 40365  نقشه کشی معماری 387
5 40576  تاسیسات 387
6 40509  معدن 387
7 40366  ساختمان 387

ا

 

Template Design:MaziarKarimi