07 بهمن 1400 ساعت 21:59

با توجه به ضرورت و اهمیت درس آشنایی با دفاع مقدس موضوع در جلسه 255 مورخ 97/09/13 شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه مقرر شد درس آشنایی با دفاع مقدس به عنوان یک درس اختیاری در لیست دروس اختیاری همه رشته ها به صورت انتخابی الزامی قرار گیرد با توجه به سامانه آموزشیار که رعایت پیش نیاز و هم نیاز و انتخاب این درس به عهده دانشجو میباشد عواقب روعایت نکردن موارد مذکور با دانشجو میباشد.9789642766819

تقویم آموزشی

بنر تقویم آموزشی
Template Design:MaziarKarimi