05 آبان 1399 ساعت 16:31

دانشجویان گرامی لطفا همین امروز نسبت به پرداخت الکترونیکی و انجام انتخاب واحد در سایت آموزشیار اقدام نمایید

انتخاب واحد امروز و فردا :

امروز (شنبه ) ورودی های 96  و ماقبل آن در دو نوبت 15الی 21 و     22 الی 6 صبح روز بعد

یکشنبه  ورودی های 97 و 98  در دو نوبت 15 الی 21 و 22 ال 6 صبح روز بعد

 انتخاب واحد

تقویم آموزشی

بنر تقویم آموزشی
Template Design:MaziarKarimi