27 آبان 1397 ساعت 16:11

سکوت مدینه، بوی رفتن می‏دهد. انگار همه دارند می‏روند!

پیش از تو انگار در این شهر زندگی نبود، انگار محبت و مهربانی و همدلی نبود!

تو آمدی و نزدیک خانه مستمندی خانه گزیدی؛ مسجدی ساختی برای پرستش و برای همدلی مسلمین. تو وقت رفتن هم دست از رسالت برنمی‏داری. دست به درگاه کبریا گشاده ‏ای و با اشکی که پهنای صورتت را پوشانده، شفاعت روسیاهی ما را می‏کنی .index23

تقویم آموزشی

بنر تقویم آموزشی
Template Design:MaziarKarimi