30 بهمن 1397 ساعت 08:12

 شورای پژوهش و فناوری واحد صفاشهر

نام و نام خانوادگی سمت
رضا خرم نیا رئیس شورا و معاون پژوهشی واحد
ارسلان ثابت سعیدی عضو شورای پژوهشی واحد
مهدی ساریخانی عضو شورای پژوهشی واحد
محسن کاتبی جهرمی عضو شورای پژوهشی واحد
علیرضا هنرور عضو شورای پژوهشی واحد
سید مجتبی سیف دبیر شورای پژوهشی واحد

 

Joda

 

صورتجلسات شورای پژوهشی واحد:

 

جلسه شورای پژوهشی شماره 41 مورخ 13970329 :            لینک دانلود  41 - 970329

 

جلسه شورای پژوهشی شماره 40 مورخ 13970226 :            لینک دانلود  40 - 970226

 

 جلسه شورای پژوهشی شماره 39 مورخ 13970206 :           لینک دانلود  39 - 970206

 

 جلسه شورای پژوهشی شماره 38 مورخ 13961215 :           لینک دانلود   38-961215

 

جلسه شورای پژوهشی شماره 37 مورخ 13961109:            لینک دانلود  37-961109

 

جلسه شورای پژوهشی شماره 36 مورخ 13960808 :            لینک دانلود 36-960808

 

جلسه شورای پژوهشی شماره 35 مورخ 13960722 :            لینک دانلود 35-960722

 

جلسه شورای پژوهشی شماره 34 مورخ 13970206 :            لینک دانلود 34-960628

 

 

 

Template Design:MaziarKarimi