04 خرداد 1397 ساعت 20:50

 شورای پژوهش و فناوری واحد صفاشهر

نام و نام خانوادگی سمت
رضا خرم نیا رئیس شورا و معاون پژوهشی واحد
ارسلان ثابت سعیدی عضو شورای پژوهشی واحد
مهدی ساریخانی عضو شورای پژوهشی واحد
محسن کاتبی جهرمی عضو شورای پژوهشی واحد
علیرضا هنرور عضو شورای پژوهشی واحد
سید مجتبی سیف دبیر شورای پژوهشی واحد

 

Joda

 

صورتجلسات شورای پژوهشی واحد:

 

 جلسه شورای پژوهشی شماره 39 مورخ 13970206 :  39 - 970206

 

 جلسه شورای پژوهشی شماره 38 مورخ 13970206 :   38-961215

 

جلسه شورای پژوهشی شماره 37 مورخ 13961109:   37-961109

 

جلسه شورای پژوهشی شماره 36 مورخ 13960808 : 36-960808

 

جلسه شورای پژوهشی شماره 35 مورخ 13960722 : 35-960722

 

جلسه شورای پژوهشی شماره 34 مورخ 13970206 : 34-960628

 

 

 

Template Design:MaziarKarimi