07 بهمن 1400 ساعت 21:06

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد صفاشهر : محسن کاتبی جهرمی

رشته تحصیلی : برق الکترونیک

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه : مربی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرمت نگارش مقاله :

کسانی که مایل به نگارش مقاله به نام باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر در مجلات داخلی یا خارجی و یا همایش های مختلف می باشند حتماً به نکات زیر توجه فرمایند:

 *توجه به کاما و حروف بزرگ و کوچک الزامی است

۱. در ثبت نام باشگاه و واحد -به زبان فارسی- در ذیل نام خود فرمت زیر را رعایت فرمایند:

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صفاشهر، باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، صفاشهر، ایران

 *توجه به کاما و حروف بزرگ و کوچک الزامی است

۲. در ثبت نام باشگاه و واحد -به زبان انگلیسی- در ذیل نام خود فرمت زیر را رعایت فرمایند:

Young Researchers and EliteClub, Safashahr Branch, Islamic Azad University, Safashahr, Iran

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

** باشگاه پژوهشگران جوان از حمایت مقالاتی که با فرمت فوق نباشند معذور است.

** همچنین بر  اساس آیین نامه تسهیلات باشگاه تنها مقالات چاپ شده در مجلات دارای رتبه ISI ، علمی-پژوهشی و علمی- ترویجی مورد تأیید و حمایت باشگاه قرار می گیرند و مقالات چاپ شده در سایر مجلات علمی و مجلاتی که فقط رتبه ISC دارند و همچنین همایش های داخل یا خارج کشور مورد تشویق قرار نخواهند گرفت.

*** در هنگام تکمیل فرم دقت شود که واحد صفاشهر انتخاب شود.

****شایان ذکر است فقط به مقالاتی تشویقی پرداخت می­گردد که نشانی باشگاه و دانشگاه را به شکل صحیح بالا درج نمایند.

Template Design:MaziarKarimi